Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do jednostki oświatowej

Administratorem przekazanych w złożonym wniosku rekrutacyjnym oraz w załączonych do niego dokumentach danych osobowych będzie jednostka oświatowa – szkoła ponadpodstawowa do którego kierowany jest wniosek. Z Administratorem można skontaktować się: listownie, telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe dostępne są na stronie https://www.bip.kalisz.pl/index.php?s=1011&id=1000 lub na stronie internetowej jednostki oświatowej.

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem ochrony danych można  kontaktować się w sposób określony na stronie internetowej jednostki oświatowej.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji do jednostki oświatowej – szkoły ponadpodstawowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. przeprowadzenia rekrutacji do jednostki oświatowej - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych będą podmioty przy udziale których Administrator będzie przeprowadzał rekrutację: Urząd Miasta Kalisza zapewniający wspólną obsługę jednostek oświatowych Miasta Kalisza realizowaną na mocy uchwały nr V/56/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz firma Krakfin s. c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bartosza Głowackiego 10B/20, z którą Urząd Miasta Kalisza zawarł umowę na udostępnienie systemu informatycznego służącego do przeprowadzenia rekrutacji.

Okres przechowywania danych.
Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe „Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem”.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4.    prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 702;